ၸဝ်ႈၶူးမိၼ်ႇတၵ ၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူး “ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ 2019”

ၸဝ်ႈၶူးမိၼ်ႇတၵၼႆႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၼင်ႈၵျွင်းဝတ်ႉလူင်မု ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ယဝ်ႉၵၢၼ် ႁဵၼ်းမႃးတီႈ ၸိုင်ႈမိူင်းသီႇရိလင်ႇၵႃႇပႃးၼိုင်ႈ။

ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈပၵ်းထင်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်တူၵ်းၵိၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းမိူင်းလႄႈ လွင်ႈလႆႈၶၢမ်ႇႁေႈလိုပ်ႈတဵၵ်းၶၢႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢၼ်တီႈမၼ်းၸဝ်ႈယူႇသဝ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႉပႃႈၼမ်လႆႈၸႂ်ယႂ်ႇ ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လႄႈ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် လႆႈႁၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွႆႈပၼ်ဢူႈမႄႈလႄႈပူႇၼၢႆးၶဝ် ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေယူႇလွတ်ႈလႆႈလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇတေပူၵ်းပွင်ၽဝၵၢၼ်ၵိၼ်ယူႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၶၢဝ်း တၢင်းမိူဝ်းၼႃႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်တႄႉတႄႉ။

ၸဝ်ႈၶူးမိၼ်ႇတၵၼႆႉ လႆႈၵေႃႇတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်မု တွၼ်ႈတႃႇတေၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈတၢင်းလူဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ လႆႈၵမ်ႉထႅမ်ပူၵ်းပွင်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း လႄႈ ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ၸွႆႈပၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပေႃးတေၸၢင်ႈၶဝ်ႈထိုင်ပၢႆးပၺႃႇလူၺ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉပႃး။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈႁပ်ႉလဵင်ႉလူ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမွၵ်ႈ 50 ၵေႃႉပၢႆ ၵူၺ်းသေဢမ်ႇၵႃး ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပူၵ်းပွင်ပၼ်ၽဝၸိူဝ်း ၶဝ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ။

မၼ်းၸဝ်ႈ ယင်းၸတ်းႁႅၼ်းပၼ်ၵၢၼ်သွၼ် ဢၼ်ၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ပၢႆးပၺႃႇၶွင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ပႆႇ တဵမ်ထူၼ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူင်ႉၼင်ႇ − ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈလိၵ်ႈတႆး၊ လွင်ႈၾိင်ႈငႄႈ၊ လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း လႄႈ လိၵ်ႈၶႄႇ ၵူၺ်းသေဢမ်ႇၵႃး ၸွႆႈထိင်းသိမ်းႁၵ်ႉသႃၾိင်ႈငႄႈလိၵ်ႈလႆၢးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ၸွႆႈပိုတ်ႇၽၵ်းတူဢၼႃႇၵၢတ်ႈပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇယူႇယဝ်ႉ။