လွင်ႈသူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ

ပိုၼ်းလင် သူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ

သူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ (Sao Thusandi Leadership Award) ပဵၼ်သူးဢၼ်ၸဝ်ႈ ဢိင်းငႄး သႃးၵျိၼ်း (Inge Sargent) ႁွင်ႉၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ ၵေႃႉဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ် မႁႃႇတေႇဝီႇ မိူင်းသီႇပေႃႉ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 2008။ သူးၸဝ်ႈၼၢင်း သုၸၼ်ႇတီႇ မီးယိူင်းဢၢၼ်းမွပ်ႈယိုၼ်ႈဢဝ် ၵုင်ႇမုၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် မိူင်းတႆးႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ် လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႄႈ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်တႃႇႁၵ်ႉသႃ ၾိင်ႈထုင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်လႆႈႁပ်ႉသူး ၸဝ်ႈၼၢင်း သုၸၼ်ႇတီႈ ႁူမ်ႈ 15 ၵေႃႉ။ ၽူႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ လႆႈႁပ်ႉသူးၼၼ်ႉ တေလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းသူး 4,000 တေႃႇလႃႇ (USD)။

ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ် ၽွင်း ဢႃႇယုမၼ်းၸဝ်ႈၸမ်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 91 ပီ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် ၾႅပ်ႇပဝႃႇရီႇ 2023 ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼႂ်းမၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်မၼ်းၸဝ်ႈမႄႈ တိုၼ်းမီးၼမ်ႉၸႂ် ၶႂ်ႈယုၵ်ႉယွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈတွၼ်ႈတႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ပေႃးမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ် မီးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လႄႈလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ယူႇတႃႇသေႇၼႆၼၼ်ႉ ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်းလႄႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၵိုတ်းဝႆႉပႃႈလင် ၸင်ႇလႆႈမီးလွင်ႈ ယိုၼ်ႈမွပ်ႈမၼ် “သူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ” Sao Thusandi Leadership Award သိုပ်ႇၵႂႃႇၵူႈပီပီၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်လႄႈလွင်ႈမုင်းမွင်းၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ ဢၼ်မီးၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတင်းသဵင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

လွင်ႈယိူင်းဢၢၼ်း သူးၸဝ်ႈၼၢင်း သုၸၼ်ႇတီႇ

ယိူင်းဢၢၼ်း သူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ တွၼ်ႈတႃႇ ယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ် ၵုင်ႇမုၼ် “ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်း မီးလွင်ႈၶတ်းၸႂ် ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းဢွၼ်ႁူဝ် တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ႁၵ်ႉသႃထိင်းသိမ်းၾိင်ႈငႄႈ လႄႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ” လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ် ႁႅင်းတွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်တႃႇ ၵူၼ်းတင်းၼမ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၼမ်ႉၵတ်ႉတွၼ်ႈတႃႇထတ်းလိူၵ်ႈ ၽူႈလႆႈႁပ်ႉ သူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ

ၽူႈတေထုၵ်ႇထတ်းလိူၵ်ႈလႆႈႁပ်ႉ သူးၸဝ်ႈၼၢင်း သုၸၼ်ႇတီႇၼၼ်ႉ -

  • တေလႆႈပဵၼ် ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် ၼႄၼမ်ႉၵတ်ႉ လႄႈလွင်ႈဢွၼ်ႁူဝ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ်။
  • ၸိူဝ်းၶဝ်တေလႆႈၼႄ လွင်ႈၶဝ်မေႃႁူမ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် တင်းၵူၼ်းတင်းၼမ် တွၼ်ႈတႃႇ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် လႄႈ လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ တႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း။
  • ၸိူဝ်းၶဝ်တေမီးယႃႇယု ဢမ်ႇပူၼ်ႉ 35 ပီ (ၼပ်ႉဝၼ်းထီႉ 31 လိူၼ် တီႇသိမ်ႇပိူဝ်ႇ လႄႈ မိူဝ်ႈတၢင်ႇဝႂ်တႃႇၶဝ်ႈႁပ်ႉသူး)။
  • တေလႆႈပဵၼ် ၵေႃႉဢၼ် ဢမ်ႇယၢမ်ႈလႆႈႁပ်ႉ သူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ။
  • တေလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉဢၼ် ၵိူတ်ႇမိူင်းတႆး လႄႈ မီးၼမ်ႉၸႂ်ၶႂ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်း ယူႇသဝ်း လႄႈ ပူၵ်းပွင်မိူင်းတႆး။

ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၵၢၼ်တၢင်ႇဝႂ် ယိုၼ်ႈႁပ်ႉသူး ၸဝ်ႈၼၢင်း သုၸၼ်ႇတီႇ

  • ၽူႈၵပ်ႉထႅမ် သူင်ႇဝႂ်ယိုၼ်ႈႁပ်ႉသူး (ၽူႈၶဝ်ႈၶႄႉၶႅင်ႇႁပ်ႉသူး တေဢမ်ႇလႆႈ တၢင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇမႃးႁပ်ႉသူး ႁင်းၵူၺ်း)
  • တေလႆႈမီးလိၵ်ႈၵမ်ႉထႅမ် 2 ဢၼ်။ တေလႆႈၼႄ လွင်ႈတၢင်း လႄႈ ၵွပ်ႈသင်ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် ၵမ်ႉထႅမ် ၵိုင်ႇထိူၵ်ႈလႆႈႁပ်ႉသူး လႄႈ ၶၢဝ်းတၢင်းဢၼ်လႆႈ ႁူႉၸၵ်းၵၼ် လႄႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်ၶဝ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ တႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ် လႄႈ ၽွၼ်းလီမီးသင်လၢႆလၢႆ။

* ယွၼ့်ပိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈလႄႈ ​​​​တေဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ပိုၼ်ၽႄႈၶေႃႈမုၼ်းၽူႈတၢင်ႇယိုၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ​​ၶေႃႈမုၼ်းၽူႈလႆႈႁပ့်သူးပီၼႆႉ သင်ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉတီႈၶဝ်ၸဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း