ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၵၢၼ်တၢင်ႇဝႂ် ယိုၼ်ႈႁပ်ႉသူး ၸဝ်ႈၼၢင်း သုၸၼ်ႇတီႇ

တွၼ်ႈတႃႇတေတၢင်ႇဝႂ်ယိုၼ်ႈတွၼ်ႈတႃႇႁပ်ႉသူးၼၼ်ႉ တေလႆႈမီး -

  • ၽူႈၵပ်ႉထႅမ် သူင်ႇဝႂ်ယိုၼ်ႈႁပ်ႉသူး (ၽူႈၶဝ်ႈၶႄႉၶႅင်ႇႁပ်ႉသူး တေဢမ်ႇလႆႈ တၢင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇမႃးႁပ်ႉသူး ႁင်းၵူၺ်း)
  • တေလႆႈမီးလိၵ်ႈၵမ်ႉထႅမ် 2 ဢၼ်။ တေလႆႈၼႄ လွင်ႈတၢင်း လႄႈ ၵွပ်ႈသင်ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် ၵမ်ႉထႅမ် ၵိုင်ႇထိူၵ်ႈလႆႈႁပ်ႉသူး လႄႈ ၶၢဝ်းတၢင်းဢၼ်လႆႈ ႁူႉၸၵ်းၵၼ် လႄႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်ၶဝ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ တႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ် လႄႈ ၽွၼ်းလီမီးသင်လၢႆလၢႆ။

တၢဝ်ႊလူတ်ႊ ၾွမ်ႇဝႂ်တၢင်ႇယိုၼ်ႈ

တၢဝ်ႊလူတ်ႊ ၾွမ်ႇဝႂ်တၢင်ႇယိုၼ်ႈ PDF သေ တႅမ်ႈသႂ်ႇပၼ် ၶေႃႈမုၼ်းယဝ်ႉ ၶႅၼ်းတေႃႈသူင်ႇမႃးတီႈ ဢီးမေးလ် saothusandiaward@gmail.com

ၾွမ်ႇဝႂ်တၢင်ႇယိုၼ်ႈ

ၾွမ်ႇလိၵ်ႈၵမ်ႉထႅမ်

* ယွၼ့်ပိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈလႄႈ ​​​​တေဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ပိုၼ်ၽႄႈၶေႃႈမုၼ်းၽူႈတၢင်ႇယိုၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ​​ၶေႃႈမုၼ်းၽူႈလႆႈႁပ့်သူးပီၼႆႉ သင်ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉ တီႈၶဝ်ၸဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း