သူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ 2021

ပိုၼ်းလင် သူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ

သူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ (Sao Thusandi Leadership Award) ပဵၼ်သူးဢၼ်ၸဝ်ႈ ဢိင်းငႄး သႃးၵျိၼ်း (Inge Sargent) ႁွင်ႉၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ ၵေႃႉဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ် မႁႃႇတေႇဝီႇ မိူင်းသီႇပေႃႉ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 2008။ သူးၸဝ်ႈၼၢင်း သုၸၼ်ႇတီႇ မီးယိူင်းဢၢၼ်းမွပ်ႈယိုၼ်ႈဢဝ် ၵုင်ႇမုၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် မိူင်းတႆးႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ် လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႄႈ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်တႃႇႁၵ်ႉသႃ ၾိင်ႈထုင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်လႆႈႁပ်ႉသူး ၸဝ်ႈၼၢင်း သုၸၼ်ႇတီႈ ႁူမ်ႈ 13 ၵေႃႉ။ ၽူႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ လႆႈႁပ်ႉသူးၼၼ်ႉ တေလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းသူး 4,000 တေႃႇလႃႇ (USD)။

မၢႆဝၼ်း

တႄႇတၢင်ႇဝႂ်ယိုၼ်ႈႁပ်ႉသူး

(1 October 2021)

ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း တႃႇတၢင်ႇဝႂ်ယိုၼ်ႈႁပ်ႉသူး

(30 November 2021)

ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူး

(December 2021)

သင်ႁူႉၸၵ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ၵိုင်ႇငၢမ်ႇၵၼ်တင်း သူးၸဝ်ႈၼၢင်း သုၸၼ်ႇတီႇၼႆ ၶႅၼ်းတေႃႈသူင်ႇ ၽိုၼ်တၢင်ႇယိုၼ်ႈသေၵမ်းၶႃႈ။

*တေ ဢမ်ႇလႆႈ သူင်ႇၽိုၼ်တၢင်ႇယိုၼ်ႈ ပၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ!